توان‌بخشی بانوان

آموزش و اشتغال زایی برای بانوان این امکان را به وجود می‌آورد تا با حضور پررنگ‌تر در جامعه بتوانند از حقوق اجتماعی و انسانی خود دفاع کنند.بانوانی که در جامعه خود می‌توانند به عنوان هنرمند یا کارآفرین نقشی مثبت ایفا کنند.